Przejdź do treści

Statut Fundacji

Statut Fundacji „Tech NGO”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Tech NGO”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacjazostała ustanowiona przez Artura Sendyka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej w Niepołomicach, przy Rynku nr 20, przed zastępcą notarialnym Moniką Dziubą – zastępcą notariusza Magdaleny Miszalskiej-Zapały.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto i gmina Niepołomice.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym wvzakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja działa pod nazwą „Tech NGO”.

3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

5. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw cyfryzacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność techniczno-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania dostępu do usług cyfrowych na terenach wykluczonych cyfrowo oraz wspieranie organizacji pozarządowych w dostępności cyfrowej.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Wsparcie techniczne oraz usługowe działań innych organizacji oraz stowarzyszeń,

b. Zwiększanie dostępności usług i dóbr cyfrowych na terenach wykluczonych cyfrowo,

c. Digitalizacja archiwów oraz materiałów audiowizualnych,

d. Propagowanie rozwoju edukacji technicznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji informatycznej,

e. Prowadzenie działalności usługowej w zakresie realizacji celów statutowych,

f. Fundowanie sprzętu komputerowego i audiowizualnego, zwłaszcza dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych i regionów wykluczonych cyfrowo.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji i subwencji oraz grantów;

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d. dochodów z majątku Fundacji;

e. odsetek bankowych,

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

1. Władzami Fundacji są:

a. Fundator

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

c. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, o ile zostanie powołana.

Fundator

§ 10

1. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

3. Do kompetencji Fundatora należy:

a. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.

b. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.

c. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania.

d. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób, przy czym pierwszego Prezesa Zarządu wskazuje Fundator. Każdego kolejnego prezesa powołuje zarząd ze swojego składu jednomyślną decyzją.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

4. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

5. Zarząd może powoływać zespoły doradcze, radę honorową oraz w razie potrzeby Radę Fundacji.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z minimum 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencjiinnych organów.

§ 16

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 17

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest jednoosobowo każdy z Członków Zarządu. W przypadku zaciągania zobowiązań finansowych o wartości wyższej niż 5 000,00 zł są wymagane podpisy minimum dwóch Członków Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, bądź Zarząd jeśli Rada nie została powołana. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją pozarządową dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną organizacją pozarządową nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną organizacją pozarządową decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, bądź Zarząd jeśli Rada nie została powołana.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw cyfryzacji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, bądź Zarząd jeśli Rada nie została powołana.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.